Kallelse med bifogade dokument till årsmötet 2024

2024-03-24T09:29:10+01:00

Årsmöte 2024

Plats: Vasahallen

Tid: 25 mars 2024 kl. 18:30

Anmälan till: info@sntk.se

Handlingar kommer finnas tillgängliga på klubben hemsida en vecka innan årsmötet.

Föredragningslista:

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt års­redovisning/årsbokslut för det senaste verksam­hets-/räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam­hets-­/­räken­skapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan, mål och inriktning samt behandling av budget för kom­mande verksamhets-/räkenskapsår.

11.Behandling av styrelsens förslag och  inkomna motioner (enl 3 kap. 2§).

12.Val av

a.föreningens ordförande för en tid av ett år;

b.halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c.en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d.två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e.två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f.ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Dokument

Årsredovisning SnTK 2023

Verksamhetsplan SnTK 2024

SnTK Budget 20240101-20241231

SnTK V-berättelse 2023

Revisionsberättelse SnTK 2023